s 3o

ODDANO!
RENTED!

Oddamo stanovanje v centru Ljubljane:

Oddamo Garsonjero

.

Oddamo Garsonjero

.

Studio apartment for rent

.

Studio apartment for rent

.Fotografije

Photos


Vhod iz pešaške ulice. Pogled preko kareja. Dnevni del.
Atrij v kareju. Spalni del. Dvorišče.
×Stanovanje

The apartment


22 m2 uporabne površine,
toplo vodo in ogrevanje
iz dalnovoda.

Kuhinja je opremljena s posodo, pripomočki in stroji.
Telefonski priključek je v stanovanju.
Po želji organiziramo dobavitelja interneta in televizije.

V kleti je kolesarnica in možnost najema parkirnega mesta. Kletna shramba se odda polovično.

Dostop je iz ulice za pešce, preko dvorišča, z dvigalom v tretje nadstropje.
Objekt ima hišnika.

has 22 m2 of usable area,
Warm water and heating
from the transmission line,.

The kitchen is equipped with dishes, utensils and machines.
Telephone connection is in the apartment.
If desired, we organize an Internet and TV supplier.

In the basement there is a bicycle strorage and the possibility of renting a parking space. The cellar store is rented halfway.

Access from the pedestrian street, through the yard, with a lift to the third floor.
The building has a janitor.

Tloris
3d

Lokacija

Location


Trgovina z živili 3 min.
Smetnjaki 1 min.
Zdravstveni dom je čez cesto.
Avtobusna in železniška postaja 10 min.
Tromostoje 15 min.
V neposredni bližini so avtobusne linije
2, 5, 9, 12, 25, 27, ...

1 - stanovanje

2 - trgovina

3 - smeti

4 - mestni kolodvor

5 - tromostovje

The grocery store 3 minutes.
The trash can 1 min.
The health center is across the street.
The bus and train station is 10 min.
The 3-bridges is 15 min.
There are bus lines in the immediate vicinity
2, 5, 9, 12, 25, 27, ...

1 - Apartment

2 - Grocery shop

3 - Garbage

4 - Town station

5 - 3 bridges

Trgovina je koj za vogalom
Do tromostovja je čist blis


Pogoji


Najemnina se plača vsak mesec v naprej!

Obratovalni stroški se plačajo po položnici dobavitelja!

Odpoved najema se javi 1 mesec v naprej!Conditions


Rent is paid every month in advance!

Operating costs are paid at the supplier's post!

The rent cancellation is announced 1 month in advance !

Kuhinja

Kuhinja

The Kitchen

 je opremljena

Je opremljena

It's equipped

s posodo in priborom

s posodo in priborom.

With dishes and accessories.Opcije

Options


 • 350 €

  + stroški

  na mesec
 • Elektrika se doplača!
 • Ogrevanje se doplača!
 • Voda se doplača!
 • Smeti se doplača!
 • Takse in dajatve se doplačajo!
 • 350 €

  + expenses

  per month
 • Electricity is charged monthly
 • Heating is charged monthly
 • Vater is charged monthly
 • Garbage is charged monthly
 • Taxes and Maintaning is charged monthly

Kontakt

Contact


info(at)garsoniera.work


51

Iz kuhinje

From the kitchen

 52

v kopalnico

In the bathroom

53

in nazaj

And backOsnutek Pogodbe


Pogodba se sklene v dveh delih:

1. pogodba o najemu stanovanja .

2. pogodba o najemu opreme.

Pogodba se sklene za določen čas, z možnostjo podalševanja.

Če ni drugače dogovorjeno se najemnina nakaže za vsak mesec v naprej, 1. v mesecu, na tekoči račun lastnika.

Redne mesečne stroške plačuje
najemnik.

Lastnik najavi odpovedni rok 3 mesece v naprej. Najemnik 1 mesec v naprej.

Razlogov za odpoved pogodbe ni potrebno podajati.Draft of Agreement


The contract is concluded in Two parts:

1. Rental agreement for flat .

2. Rental agreement for furnisment.

The contract is concluded for a fixed period, with the possibility of extension.

Unless otherwise agreed, the rent is paid for each month in advance, on the 1st of the month, to the current account of the owner.

Regular monthly expenses are paid by the lessee.

The lessor announces the cancellation deadline 3 months in advance. Renter 1 month in advance.

There is no need to specify the reasons for canceling the contract.